Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
dokumenty -> Kapitał Spółki
rejestr zmian
wydruk

KAPITAŁ SPÓŁKI I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 952 939 zł ( dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych)  i dzieli się na:

  1.  500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 00 000 001 do numeru 00 500 000;
  2. 12 144 396 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B od numeru 00 500 001 do numeru 12 644 396;
  3. 625 000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od numeru 12 644 397 do numeru 13 269 396;
  4. 193 021 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii D od numeru 13 269 397 do numeru 13 462 417; 
  5. 3 114 (trzy tysiące sto czternaście) akcji imiennych serii E od numeru 13 462 418 do numeru  13 465 531;
  6. 2 589 544 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje imienne serii F od numeru 13 465 532 do numeru 16 055 075;
  7. 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii G od numeru 16 055 076 do numeru 16 347 475 ,
  8. 1 180 609 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć ) akcji imiennych serii H od numeru 16 347 476 do numeru 17 528 084;
  9. 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych serii I od numeru 17 819 476 do numeru 19 819 475 oraz
  10. 1 424 855  (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii J od numeru 19 819 476 do numeru 21 244 330, 

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Kapitał Spółki2014-03-21 11:23:122014-03-21 11:23:122021-03-01 11:18:13
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
3075Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki